Menu
”ШИПКА 6”   
НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР „ШИПКА” 6                           
Местоположение: СОФИЯ,БЪЛГАРИЯ
Конкурс ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР ГР. СОФИЯ,
 УЛ. „ШИПКА“ № 6Клиент: СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
площ имот –  1669 м² 
застроена площ – 1375м² 
разгъната застроена площ –10 256м²
озеленени площи - 337 м²
Площ на интериорната разработка – 5 300 м2
 
Основните стъпки в процеса на преструктуриране, които възприехме са следните:
Намиране на безконфликтно, устройствено и конструктивно допустимо място за разполагане на ново вертикално комуникационно ядро.
Провеждане на нови композиционни линии на движение от съществуващия вход и фоайе към новото вертикално ядро.
Използване на голямата височина на партерното ниво за доразвитие на междинното ниво – Мецанин
На етажи 1,2,3, прилагаме нова схема за рапределяне на функциите чрез въвеждане на диагонална линия разделяща по нов начин помещенията, което позволява обособявянета на два независими обекта на всеки един етаж: Изложбен блок и Офис блок..
Като цяло на етажи 1,2,3,4 във вертикално отношение се оформят един над друг обекти с еднакво предназначение–ОФИСИ, изложбени зали, временни хранилища, нови обслужващи и вентилационни помещения. Покривния пети етаж осмисляме като учебен център с три ателиета и фоайе – изложбена зала и кафе –закуски. В момента разглежданте интериорните ни презложения за три от етажите.