Menu
“Д-АРК СТУДИО” изпълнява /градо/устройствени, архитектурни и интериорни проекти във всички фази и части на инвестиционното проучване и проектиране. Извършваме консултантски услуги и експертни оценки за устройствения статут и потенциал на  недвижими имоти.
 
1.Услуги от “Д-арк студио”:
1.1.  Оценка на потенциала на имота
1.2.  Процедури по изменения или нови
/Градо/устройствени планове
1.3.  Концептуални проекти и Обемно – устройствени проучвания
1.4.  Планови задания, икономически обосновки, инвестиционни програми
1.5.  АРХИТЕКТУРНИ – ИДЕЙНИ, ТЕХНИЧЕСКИ, РАБОТНИ ПРОЕКТИ
1.6.  Интериорен дизайн
1.7.  Спесификации, детайли
1.8.  Организация и координация на инженерите подизпълнители
1.9.  Контакти и работа с одобряващи инстанции и надзорни фирми
1.10. Авторски надзор, консултации и съгласуване по време на строителството
1.11. Реконструкции, преустройства, екзекутивна документация.
 
2. Услуги чрез Подизпълнители
с които работим:
2.1.   Конструкции
2.2.   Транспортни комуникации
2.3.   Електроинсталации
2.4.   Водоснабдяване и канализация
2.5.   Отопление, вентилация, климатизация
2.6.   Пожарна и аварийна безопасност
2.7.   Геодезия - трасиране, вертикална планировка
2.8.   Хидро – Геология
2.9.   Паркоустрояване, Благоустрояване и озеленяване
2.10. План за управление на строителни отпадъци
2.11. Количeствeни и Стойностни сметки
 
градустройство ГРАДОУСТРОЙСТВО

Ако проучвате и търсите да закупите или вече сте закупили(притежавате) имот  с цел строителство на единична сграда или комплекс от сгради за лични нужди или развитие на бизнес, можем да ви помогнем и в двата случая.
Установяването на устройствения статут – възможностите за обем и съдържание на бъдещо ново или реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване е добре да се знаят преди да закупите ПИ (поземлен имот) или УПИ (урегулиран поземлен имот).
Ако вече притежавате имот и искате да повишите неговата цена с установяване на по-изгоден устройствен статут, то и в двата случая нашата работа е аналогична.
- Извършваме оценка за потенциала на ПИ или УПИ която най-общо съдържа:
- Установяване на наличие на действащ устройствен план или необходимост респ. възможност за нов устройствен план (за регулация и/или застрояване),
- Определяне на възможностите за застрояване - функционално предназначение, застроена и разгъната застроена площ,
- Оценка за състоянието на изградеността  и възможностите за развитие и доизграждане на транспортните комуникации (улици и паркинги) и снабдителните мрежи (електро, вода, канал, газ и т.н.).
2. Изработваме проекти по изменения или нови :
-  Планове за регулация и застрояване,
-  Работни устройствени планове,
-  Предложения за нови скици с визи,
-  Обемно – устройствени проучвания
с цел промяна на функцинално предназначение и/или оптимизиране на възможностите за застрояване.
Тези проучвания на градоустройствено ниво често прерастват в следващо ниво на проектиране на самите сгради в най-общ концептуален вид. Това подпомага собственика – възложител да изясни за себе си инвестиционната  програма, икономическата обосновка и планово задание за бъдещия строителен обект.
 
Архитектура АРХИТЕКТУРА

Ако ви трябва ПРОЕКТ за НОВО СТРОИТЕЛСТВО на ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ (индустриални) сгради, търговски комплекси и молове, хотели, спа и балнеоложки центрове, хостели, хосписи, поликлинични и болнични комплекси, офис (административни) сгради, ресторанти, магазини за промишлени и хранителни стоки, складови халета, автокомплекси и сервизи, бензиностанции и газстанции, изложбени зали и арт галерии, детски ясли, занимални, градини, училища, висши и специализирани учебни заведения и колежи, апартаментни жилищни сгради и блокове (т.нар. кооперации), еднофамилни къщи, вили и т.н. и т.н, можем да ви изработим проекти по всички необходими части, изискващи се за издаване на разрешение за строеж.
Ако ви трябва ПРОЕКТ за РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО (функцията) на каквато и да е сграда или част от сграда,  можем да ви изработим проекти по всички необходими части, изискващи се за издаване на разрешение за строеж.
Уважаеми Възложители, за да започнем проектиране на инвестиционен проект за строителство, трябва да имате скица на имота от агенцията по кадастъра (АГКК) или скица на имота от съответната община (за населените места без кадастрална карта)  и евентуално ВИЗА за проучване и проектиране. Визата не винаги е задължително необходим документ съгласно ЗУТ, но в повечето случаи няма да можете да сключите предварителни договори за присъединяване с ВиК дружествата и Електроразпределителните дружества, ако не им прадставите виза за проектиране.
Интериор ИНТЕРИОР

Ако ви трябва ПРОЕКТ за ИНТЕРИОР на еднофамилна къща, апартамент, офис, ресторант, магазин и т.н. Ако харесвате даден интериорен стил или имате различни идеи, но не знаете как да ги съчетаете, искате да видите представите си, изобразени в проект и 3D, за да се убедите в техните естетически качества и реализуемост или пък нямате никакви идеи – ние ще ви предложим варианти и заедно ще стигнем до най-доброто решение. Защото твърдо вярваме, че пространствата, които обитаваме – живеем, работим и релаксираме, формират качеството ни на живот, затова е важно да ги планираме добре.